Algemene verkoopsvoorwaarden

Offerten en verkooporder

De uitvoering van onze offerten geschiedt volgens onderstaande verkoopsvoorwaarden en met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Offerten worden vrijblijvend uitgebracht. Aangeduide prijzen zijn slechts geldig binnen de 30 dagen na aanbieding. De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper en na het ontvangen van de afgesproken vooruitbetaling bij de verkoop. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de koper geen recht op schadevergoeding. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor de verkoper zelf tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, is een vergoeding van reëel bewezen schade aan de verkoper verschuldigd.

Levering

De opgegeven levertijden zijn niet bindend. Overschrijding van de levertermijn kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ontvangst van de goederen geschiedt in ons magazijn, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien de koper hierbij in gebreke blijft, kan een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico. Leveringsadres en leveringswijze vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Transportrisico, aan leveringen verbonden, is voor risico en rekening van de koper, zelfs indien deze franco zijn verkocht. De klant neemt ontvangst van de goederen op de vrachtauto, voor onze magazijnen. Ook gedeeltelijke leveringen leiden tot onmiddellijke facturatie en betaling; tenzij anders overeengekomen.

Controle en klacht

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper bij de verkoper te worden ingediend, zodat na afloop van die termijn ieder recht van klacht komt te vervallen en de koper verplicht is de factuurbedragen zonder enige korting te voldoen.

De geleverde materialen en goederen genieten van de waarborg welke door de fabrikant of door de leverancier werden toegestaan. Deze waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defecte materialen. In geen geval zal een schadevergoeding worden toegestaan of toegekend voor eventuele schade door de defecte materialen teweeggebracht.

 Geen enkele terugbetaling of schadevergoeding kan ons om welke reden dan ook gevorderd worden (ontoereikende technische berekeningen, overschrijding van levertijden, ...).

Eigendomsvoorbehoud

De koopwaar blijft eigendom van de leverancier tot volledige betaling ervan en mag door de verkoper teruggevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar bevinden. Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van de leverancier.

Betaling

De prijs is behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst betaalbaar bij ontvangst van de goederen. Het bedrag van de factuur moet netto betaald worden op het rekeningnummer BNP PARIBAS FORTIS - BE54 0018 5293 2897 – GEBABEBB.
Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend, indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. In geval van niet-betaling zal het factuurbedrag worden verhoogd met een vergoeding van 10%, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2% de discontovoet van de Europese Centrale Bank overtreft. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de boetes en de intresten zoals hierboven vermeld verschuldigd.

Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

Geschillenregeling

In geval van betwisting, is uitsluitend de Rechtbank van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd. Alle relevante invorderingskosten vallen ten laste van de koper.